Quy trình và mẫu biểu v/v đảng viên ra nước ngoài-áp dụng từ tháng 7.2023

QUY TRÌNH VÀ MẪU BIỂU V/V ĐẢNG VIÊN RA NƯỚC NGOÀI

(theo Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8/02/2022 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 5/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW)

1. Trước khi ra nước ngoài

- Cán bộ, đảng viên phải làm Đơn đề nghị ra nước ngoài về việc riêng (Phụ lục I) và các giấy tờ liên quan (nếu có) nộp để báo cáo chi bộ.

- Chi bộ có ý kiến vào Đơn đề nghị ra nước ngoài về việc riêng và nộp Đơn và các giấy tờ liên quan (nếu có) để báo cáo Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy)

- Đảng ủy có ý kiến (đồng ý hoặc không đồng ý)

- Văn phòng Đảng ủy thông báo cho chi bộ để thông báo cho đảng viên.

* Nếu khi ra nước ngoài để thăm thân nhân ở nước ngoài hoặc đi công tác, du lịch có kết hợp thăm thân nhân ở nước ngoài, cán bộ, đảng viên phải làm thêm Bản cam kết về thân nhân ở nước ngoài (Phụ lục II) báo cáo chi bộ và báo cáo Đảng ủy quyết định.

2. Sau khi ra nước ngoài

- Chậm nhất 07 ngày làm việc sau khi nhập cảnh về nước, cán bộ, đảng viên phải làm Báo cáo kết quả ra nước ngoài về việc riêng (Phụ lục III), nộp để báo cáo chi bộ.

- Chi bộ có ý kiến vào Báo cáo kết quả ra nước ngoài về việc riêng và nộp để báo cáo Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy)

- Đảng ủy có ý kiến (đồng ý hoặc không đồng ý)

- Văn phòng Đảng ủy thông báo cho chi bộ để thông báo cho đảng viên.

3. Lưu trữ hồ sơ

          - Chi bộ: Mở sổ theo dõi đảng viên ra nước ngoài (Phụ lục IV), lưu trữ các văn bản (Đơn, Bản cam kết, Báo cáo… - bản phô tô)

          - Đảng ủy (giao Văn phòng Đảng ủy): Mở sổ theo dõi đảng viên ra nước ngoài, lưu trữ các văn bản (Đơn, Bản cam kết, Báo cáo… - bản chính)

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

Tải biểu mẫu: QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐV RA NƯỚC NGOÀI VÌ VIỆC RIÊNG (AP DUNG 7.2023).docx

--%>
Top