Biểu mẫu thực hiện công tác kiểm điểm, phân loại tổ chức, đảng viên năm 2022

1. Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, phân loại tổ chức, đảng viên năm 2022: 1.KH777-Ke hoach kiem diem phan loai tap the ca nhan nam 2022.pdf

2. Mẫu 01 – Mẫu kiểm điểm tập thể: 2.MẪU 01-KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ.docx

3. Mẫu 02- Mẫu kiểm điểm cá nhân: 3.MẪU 02-KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN.docx

4. Phụ lục 1: Nội dung kiểm điểm năm 2022: 4.PHỤ LỤC 1- NOI DUNG KIEM DIEM 2022.docx

5. Phụ lục 2: Khung đánh giá, xếp loại Chi bộ: 5.PHỤ LỤC 2-KHUNG XEP LOAI CHI BO.docx

6. Phụ lục 3: Khung đánh giá, xếp loại Chi ủy/Đảng ủy: 6.PHỤ LỤC 3-KHUNG XEP LOAI CHI UY, DANG UY.docx

7. Phụ lục 4: Khung đánh giá, xếp loại đảng viên: 7.PHỤ LỤC 4-KHUNG XEP LOAI DANG VIEN.docx

8. Phụ lục 5: Khung đánh giá, xếp loại Bí thư/Phó Bí thư/ UVTV/UVBCH: 8.PHỤ LỤC 5-KHUNG XEP LOAI BI THU, PHO BI THU, UVTV, DUV.docx

9. Phụ lục 6: Danh mục hồ sơ cần nộp: 9.PHỤ LỤC 6- DANH MUC HO SO CAN NOP.docx

10. Mẫu phiếu biểu quyết xếp loại chi bộ: 10.MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT XẾP LOẠI CHI BỘ, CHI ỦY.doc

11. Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại chi bộ/chị ủy: 11.Mau Bien ban kiem phieu xep loai chi bo.doc

12. Mẫu phiếu biểu quyết xếp loại đảng viên: 12.MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN.doc

13. Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại đảng viên: 13.Mau Bien ban kiem phieu xep loai dang vien.doc

14. Mẫu 03- Bảng tổng hợp kết quả xếp loại chi bộ/chi ủy/đảng viên: 14.MẪU 03-BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI CHI BỘ, CHI ỦY, ĐẢNG VIÊN NĂM 2022.docx

15. Mẫu danh sách kết quả xếp loại đảng viên năm 2022: 15.MẪU DANH SÁCH KẾT QUẢ XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN NĂM 2022.doc

16. Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên: 16.MẪU PHIẾU BỔ SUNG HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN.doc

17. Phụ lục nhận diện các biểu hiện suy thoái: 17.PHỤ LỤC nhan dien cac bieu hien suy thoai de dang vien doi chieu.doc

18. Thông báo 47- Phân công Ban Chấp hành theo dõi chi bộ: 18.TB47 - Ve viec phan cong nhiem vu Ban Chap hanh Dang bo.doc

 

--%>
Top