Biểu mẫu thực hiện công tác kiểm điểm, phân loại tổ chức, đảng viên năm 2023

1. Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, phân loại tổ chức, đảng viên năm 2023: KH -Tổ chức kiểm điểm và phân loại đảng viên năm 2023.docx

2. Khung tiêu chí đánh giá phân loại: 2. PL1 -Khung tieu chi.docx

3. Danh mục hồ sơ nộp: 3- PL2- Danh muc ho so.docx

4. Biểu mẫu: 4. Biểu mẫu.docx

5. Tham khảo các biểu mẫu năm 2022: https://danguy.hcmulaw.edu.vn/vi/bieu-mau-415/bieu-mau-thuc-hien-cong-tac-kiem-diem-phan-loai-to-chuc-dang-vien-nam-2022 

--%>
Top