Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

 

 

1. Danh mục công tác kiểm tra, giám sát: tải file tại đây

2. Quy định 22-QĐ/TW: Tải file tại đây

3. Những điểm mới Quy định 22: Tải file tại đây

4. Quy định 37-QĐ/TW những điều đảng viên không được làm: Tải file tại đây

5. Hướng dẫn 02-HD/TW thực hiện một số Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng: Tải file tại đây

6. Những điểm mới trong Quy định số 37-QĐ/TW ngày 29/10/2021 về những điều đảng viên không được làm: Tải file tại đây

7. Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW  ngày 22/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng: Tải file tại đây

8. Một số điểm lưu ý trong Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW  ngày 22/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng: Tải file tại đây

9. Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính tri về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên: Tải file tại đây

10. MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QUY ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT  TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VI PHẠM: Tải file tại đây

11. kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảngđến năm 2030Tải file tại đây.

12. Kế hoạch số 105-KH/ĐUK ngày 03/10/2022 về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030Tải file tại đây.

13. HỆ THỐNG VĂN BẢN, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG: Tải file tại đây

--%>
Top