Công văn số 615-CV/ĐUK ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023

--%>
Top