Tổng hợp biểu mẫu phục vụ công tác phát triển đảng viên mới

BIỂU MẪU PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI

(Kèm theo Quyết định số 38-QĐ/ĐU.V ngày 01/7/2014 về ban hành hướng dẫn quy trình kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức và tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh)

 

 

Stt

 

 

Mẫu biểu

 

Tên gọi

 

Ghi chú

1

Mẫu 1-KNĐ

Đơn xin vào đảng

Người xin vào đảng tự viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4

2

Mẫu 2-KNĐ

Lý lịch của người xin vào đảng

Người xin vào đảng tự viết tay theo lý lịch được cung cấp

3

Mẫu 3-KNĐ

Giấy giới thiệu người vào đảng

Do Đảng viên chính thức được phân công giới thiệu thực hiện

4

Mẫu 4-KNĐ

Nghị quyết Giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng của Đoàn trường

Do BCH Chi đoàn và BCH Đoàn trường thực hiện (nếu người vào Đảng là sinh viên và CB,GV,NV còn trong độ tuổi Đoàn).

5

Mẫu 4A-KNĐ

Biên bản hội nghị Tổ Công đoàn và biên bản kiểm phiếu của Tổ Công đoàn

Do Tổ Công đoàn trường thực hiện.

6

Mẫu 4B-KNĐ

Nghị quyết Giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng của BCH Chi đoàn

Do BCH Chi đoàn thực hiện.

7

Mẫu 5-KNĐ

Tổng hợp ý kiến nhận xét (kèm theo phiếu Ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú (Mẫu 5B-KNĐ) và các tổ chức chính trị-xã hội nơi làm việc (Mẫu 5C-KNĐ))

Do Chi ủy và các tổ chức đoàn thể thực hiện

8

Mẫu 5B-KNĐ

Ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú

Do Chi bộ nơi cư trú thực hiện

9

Mẫu 5C-KNĐ

Ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị-xã hội nơi làm việc

Do tổ chức đoàn thể thực hiện

10

Mẫu 6-KNĐ

Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Chi bộ (kèm theo biên bản họp Chi bộ và biên bản kiểm phiếu)

Do Chi bộ thực hiện.

11

Mẫu 7-KNĐ

Tờ trình đề nghị kết nạp đảng viên của Ban Tổ chức – Bảo vệ Chính trị nội bộ.

Do Ban Tổ chức – Bảo vệ Chính trị nội bộ thực hiện.

12

Mẫu 8-KNĐ

Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên.

Do Văn phòng Đảng ủy thực hiện

13

Mẫu 9-KNĐ

Quyết định kết nạp Đảng viên

Do Văn phòng Đảng ủy thực hiện

14

Mẫu 10-KNĐ

Ý kiến nhận xét của cố vấn học tập đối với sinh viên

Do Cố vấn học tập thực hiện

15

Mẫu 11-KNĐ

Biên bản họp nhận xét của Ban Chấp hành Đoàn khoa.

Do Đoàn khoa thực hiện

16

Mẫu 12-KNĐ

Ý kiến nhận xét của lãnh đạo đơn vị (chưa là đảng viên)

Do lãnh đạo đơn vị thực hiện

17

Đối với sinh viên thì phải kèm theo Bảng điểm tích lũy mới nhất do Phòng Đào tạo cấp.

Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để được cấp.

 VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

--%>
Top