Quyết định số 38-QĐ/ĐU.V ngày 01/7/2014 về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức và tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

--%>
Top