Quy trình xét chuyển đảng chính thức và biểu mẫu

QUY TRÌNH XÉT CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC TẠI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

 I. CÁC CĂN CỨ

- Điều 5 - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

- Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng;

- Điểm 4 của Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 05/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

- Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17/05/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề cụ thể nghiệp vụ công tác đảng viên và lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng”.

 II. THỦ TỤC XÉT CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

1. Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới

Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được Đảng ủy Nhà trường hoặc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc cấp uỷ có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương.

2. Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị phải viết bản tự kiểm điểm nộp cho Bí thư chi bộ nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức.

3. Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ

Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bản nhận xét đảng viên dự bị nộp cho Bí thư chi bộ nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị; báo cáo chi bộ.

4. Nghị quyết của Chi đoàn và Ban Chấp hành Đoàn trường (đối với đảng viên dự bị là sinh viên và là CB,GV,NV còn trong độ tuổi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

Ban Chấp hành Chi đoàn tổ chức Hội nghị Chi đoàn cho ý kiến nhận xét chuyển đảng chính thức đối với Đảng viên dự bị và chuyển hồ sơ lên Ban Chấp hành Đoàn trường họp.

5. Bản nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú

Chi uỷ có đảng viên dự bị tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội mà người đó là thành viên; ý kiến nhận xét của chi uỷ hoặc chi bộ (nơi chưa có chi uỷ) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị để báo cáo chi bộ.

6. Nghị quyết của chi bộ

a) Chi bộ căn cứ và hồ sơ tổ chức họp, nghiên cứu các hồ sơ:

- Nếu được hai phần ba số đảng viên chính thức trở lên đồng ý chuyển chính thức cho đảng viên dự bị thì chi bộ ra nghị quyết đề nghị Đảng ủy xem xét, quyết định.

Nghị quyết nêu rõ kết luận của chi bộ về ý thức chính trị; ưu, khuyết điểm về phẩm chất đạo đức, lối sống; kết quả học tập và tham gia các phong trào Đoàn – Hội; quan hệ quần chúng, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên... của đảng viên dự bị; số đảng viên chính thức tán thành, không tán thành.

7. Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ

a) Sau khi nhận được hồ sơ của Chi bộ, Văn phòng Đảng ủy kiểm tra các hồ sơ về thủ tục (các loại văn bản, thời gian đã hợp lệ,…) và chuyển hồ sơ về cho Ban Tổ chức – Bảo vệ chính trị nội bộ tiến hành thẩm định lại, trích lục tài liệu, xây dựng Tờ trình đề nghị chuyển đảng chính thức gửi các đồng chí Đảng ủy viên nghiên cứu.

b) Ban Chấp hành Đảng bộ tiến hành họp xét, nếu được ít nhất hai phần ba đảng uỷ viên đương nhiệm đồng ý mới được ra quyết định chuyển chính thức.

c) Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi uỷ công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất.

8. Các biểu mẫu phục vụ công tác chuyển đảng chính thức: vui lòng tải tại đây

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

(Phòng A805, cơ sở Nguyễn Tất Thành, Số điện thoại: 08.38.9800.989 (số nhánh 160)

--%>
Top