Biểu mẫu thực hiện công tác tổ chức kiểm điểm, phân loại đảng viên năm 2020

1. Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, phân loại tập thể, cá nhân năm 2020: du thao KE HOACH PHAN LOAI DANG VIEN NAM 2020.doc

2. Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2020 (dành chi Chi ủy): MAU BAN KIEM DIEM TAP THE NAM 2020.doc

3. Mẫu kiểm điểm phân loại đảng viên năm 2020 (dùng cho tất cả đảng viên): MAU BAN TU KIEM CA NHAN NAM 2020.doc

4. Mẫu tổng hợp báo cáo kết quả phân loại tập thể, cá nhân năm 2020: MAU THONG KE KET QUA PHAN LOAI DANG VIEN 2020.doc

--%>
Top