Biểu mẫu đảng viên báo cáo đi nước ngoài và có người thân ở nước ngoài

1. Công văn 223-CV/ĐU về việc thực hiện một số quy định bảo vệ nội bộ Đảng: 223-Cong v.v thuc hien mot soo quy dinh bao ve noi bo Dang.pdf

2. Mẫu đảng viên báo cáo trước khi đi nước ngoài: MAU 1 BAO CAO TRUOC KHI DI NUOC NGOAI.doc

3. Mẫu đảng viên báo cáo kết quả chuyến đi nước ngoài:MAU 2 BAO CAO KET QUA CHUYEN DI NUOC NGOAI.doc

4. Mẫu đảng viên báo cáo có người thân ở nước ngoài: MAU 3 BAO CAO NGUOI THAN O NUOC NGOAI.doc

--%>
Top