Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cuối năm 2018

ĐẢNG BỘ KHỐI ĐH, CĐ TP.HCM

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM

---------

ỦY BAN KIỂM TRA

Số: -CV/KT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

TP. Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 01 năm 2019

 

 

Kính gửi:                   Các đồng chí Bí thư Chi bộ

 

Căn cứ Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018 của Đảng ủy Trường ĐH Luật TP.HCM và Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Ủy ban kiểm tra đảng ủy, Ủy ban kiểm tra xin thông báo đến các đ/c Bí thư chi bộ về việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát định kỳ cuối năm 2018 đối với các Chi bộ trong toàn Đảng bộ như sau:

 

I. Mục đích

 • Kiểm tra việc tổ chức đánh giá, phân loại đảng viên năm 2018.
 • Kiểm tra công tác sinh hoạt chi bộ, việc thu nộp đảng phí và công tác phát triển Đảng trong năm 2018
 • Kiểm tra, giám sát vieäc chaáp haønh Điều lệ Đảng, chính sách và quy định khác của Đảng và pháp luật của nhà nước trong các Chi bộ để kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm của Chi bộ và đảng viên để trình Đảng uỷ có biện pháp và hình thức xử lý thích hợp.

II. Nội dung kiểm tra, giám sát

 1. Tình hình sinh hoạt chi bộ năm 2018
 2. Công tác đánh giá, phân loại đảng viên năm 2018
 3. Công tác phát triển đảng năm 2018
 4. Tình hình thu, nộp đảng phí năm 2018;
 5. Việc chấp hành Điều lệ và qui định của Đảng, các Nghị quyết và Chỉ thị của tổ chức Đảng cấp trên

Đề nghị các Chi bộ làm Báo cáo về các nội dung trên và nộp tại Văn phòng Đảng ủy chậm nhất là 16 giờ ngày 21/01/2019 (cùng với hồ sơ phân loại năm 2018).

 

III. Thời gian UBKT làm việc với các Chi ủy

Ngày 23/01/2019, Ủy ban kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy sẽ làm việc với từng Chi ủy của các Chi bộ theo thời gian  và địa điểm như sau:

Thời gian

Ngày 23/01/2018

Địa điểm: VP ĐU -CĐ

Địa điểm: Phòng A 901

13.30 – 13.45

Chi bộ Sinh viên 2

Chi bộ Sinh viên 1

13.45 – 14.00

Chi bộ Sinh viên 3

Chi bộ Sinh viên 4

14.00 – 14.15

Chi bộ Khoa Luật Dân sự

Chi bộ Sinh viên 5

14.15 – 14.30

Chi bộ Khoa Luật Quốc tế

Chi bộ Khoa KH-CB

14.30 – 14.45

Chi bộ Khoa Luật TM

Chi bộ Khoa Luật HC

14.45 – 15.00

Chi bộ Khối Phòng – Trung tâm 6 (Quản trị - Tài chính).

Chi bộ Khoa Luật Hình sự

15.15 – 15.30

Chi bộ Khối Phòng – Trung tâm 4 (CTCTSV – Y tế)

Chi bộ Khối Phòng – Trung tâm 3 (QL hệ VLVH- ĐTNH-TVPL-SHTT-QHDN&HTSV )

15.30 – 15.45

Chi bộ Khối Phòng – Trung tâm 1 (Tổ chức – Thanh tra - CKH&HTQT-TC)

Chi bộ Khối Phòng – Trung tâm 2 (Đào tạo – ĐTSĐH)

15.45 – 16.00

Chi bộ Khoa Quản trị - Ngoại ngữ Pháp lý

Chi bộ Khối Phòng – Trung tâm 5 (Khảo thí – AQAC-TV-CNTT)

 

Đề nghị các Chi ủy mang theo các tài liệu sau đây để làm việc với UBKT:

 1. Sổ ghi biên bản họp chi bộ,
 2. Sổ theo dõi thu đảng phí của Chi bộ,
 3. Các tài liệu khác để kiểm tra, giám sát theo Mục II nói trên.

 

Ủy ban kiểm tra đề nghị các Chi ủy thực hiện đúng kế hoạch nói trên và giúp Ủy ban kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng./

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

CHỦ NHIỆM

Nơi nhận:

 • Như trên
 • Đ/c ĐUV (để b/c)
 • Các đ/c trong UBKT (để t.h)
 • Lưu VPĐU

Bùi Xuân Hải

--%>
Top